VEDTÆGTER FOR LASSEFONDEN 2019

§ 1
Fondens navn er Lassefonden.

Fondens kapital udgør ved stiftelsen 267.529 kr., og er stiftet ved indsamlede midler indsat på reg.nr. 5339 kontonr. 0515407 i Arbejdernes Landsbank.

Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2
Fondens formål er at yde støtte til børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser.

Støtten kan ske til ferier eller andre formål, der har til hensigt at forsøde tilværelsen for disse familier.

Fondens formål er almennyttigt/velgørende.

§ 3
Fonden ledes af en bestyrelse bestående af minimum 3 med­lemmer.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelseshvervet er ulønnet.

§ 4
Fonden tegnes af formanden og i hans forfald af næst­formanden eller kassereren, hver for sig i forbindelse med yderligere et medlem af bestyrelsen.

§ 5
Fondens daglige administration kan henlægges til en ekstern administrator.

Bestyrelsen kan antage den nødvendige lønnede med­hjælp.

§ 6
Uddeling af fondens midler sker efter beslutning på besty­relsesmøder, der indkaldes af formanden med 14 dages varsel.

Uddeling sker hvert år på Lasse Carlssons fødselsdag den 28. maj

Bestyrelsens opgaver er – foruden at vurdere, hvor stor en del af det årlige afkast, som skal uddeles – at skaffe indtægter til fonden samt sikre det maksimale afkast af fondens formue.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere 1 medlem er til stede.

Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed.

I en af formanden autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne, som godkendes af bestyrelsen på næstfølgende møde.

§ 7
Fondens regnskab revideres af den på bestyrelsesmødet valgte statsautoriserede eller registrerede revisor. En af bestyrelsesformanden autori­seret revisionsprotokol føres af den statsautoriserede eller registrerede revisor. Protokollen underskrives af bestyrelsens medlemmer som bekræftelse på, at de har gjort sig bekendt med indholdet.

§ 8
Fondens regnskabsår følger kalenderåret. Det af bestyrelsen udarbejdede og af den statsautoriserede eller registrerede revisor reviderede og påtegnede regnskab fremlægges på et bestyrelsesmøde.

§ 9
Fondens kapital kan efter bestyrelsens bestemmelse anbrin­ges i værdipapirer eller fast ejendom.

Fondens kapital forøges med midler, der ydes til fonden ved gave, testamente eller lignende. Midler, der tilfalder fonden ved indsamlinger eller mindre gaver, må som udgangspunkt betragtes som midler, der ikke skal henlægges til den bundne kapital og som skal uddeles i henhold til formålet.

Fonden er pt. ikke omfattet af fondsloven. Bestyrelsen har derfor en særskilt forpligtelse til at sikre at dispositioner ifølge vedtægten sker i overensstemmelse hermed.

Fonden er fortsat forpligtet til at søge vedtægtsændringer godkendt af Civilstyrelsen, ligesom fonden også er omfattet af fondslovens grundsætninger.

§ 10
Ændringer af fondens vedtægt kan besluttes af bestyrelsen, når forslag herom er optaget på dagsorden, og hele bestyrelsen stemmer derfor.

Samme regler gælder ved fondens opløsning.

Ved opløsning af fonden tager bestyrelsen bestemmelse om anvendelse af fondens midler til formål til gavn for personer med Autisme Spektrum Forstyrrelser.

************oo0oo************

*Disse vedtægter erstatter vedtægter af 12. maj 2016.